تبلیغات
صلح آوران - مهم‎ترین علایم وقوع زلزله
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

مهم‎ترین علایم وقوع زلزله

پنجشنبه 13 خرداد 1389 03:39 ب.ظ

نویسنده : محمد پورعسکری

1- آب زیرزمینی

ظاهراً درست قبل از وقوع یك زمین لرزه، جریان چشمههها و چاهها تغییر میكند.

2- افزایش تنش

هرچه به زمان وقوع گسیختگی و ایجاد زمین لرزه نزدیكتر میشویم، میزان تنش انباشته شده در سنگهای سطحی، مخصوصاً بخشهای نزدیك به گسل فعال، بیشتر میشود. این تغییرات را میتوان توسط دستگاههایی به نام تنش سنج اندازهگیری كرد.

3- امواج رادیویی

در چند مورد كه آنتنهای خاصی به این منظور طراحی و نصب شده بود، پیش از وقوع زمین لرزه امواج رادیویی غیر مغمول و غیرقابل توضیحی را دریافت كردهاند.

   برخی روشهای دیرینه لرزهشناسی جهت تعیین سن و شدت نسبی برخی از زمین لرزههای قدیمی وجود دارد. یكی از مهمترین مراحل انجام بررسیهای لرزهشناسی، تعیین سن رخدادهای زمین لرزه قدیمی است، زیرا با داشتن سنهای قدیمی اعتماد از بررسیها، میتوان ارزیابی بهتر و مطلوبتری از خطر زمین لرزه در یك ناحیه داشت. جهت تعیین سن لرزههای قدیمی از روشهای تعیین سن نسبی و تعیین سن مطلق استفاده میشود.

4- بررسی آسیبدیدگی درختان كهن سال بر اثر زمین لرزههای قدیمی

گاهی بر اثر زمین لرزه در مناطقی كه شدت لرزه زیاد است درختان آسیبهای جدی میبینند و شاخ و برگ و یا ریشههای آن قطع میگردد. بر اثر این رویداد میزان جذب مواد غذایی و نور خورشید توسط گیاهان كاهش یافته و رشد گیاهان دچار اختلال میگردد و در طول چند سال پس از رخداد زلزله حلقههای سال شمار درخت در مقطع عرضی باریكتر دیده میشوند بنابراین در صورت زنده بودن درخت تا امروز میتوان زمان وقوع زلزله را مشخص نمود،‌ البته باید توجه داشت كه خشكسالی و یا فعالیتهای آتشفشانی نیز میتواند چنین اشكالی را پدید آورندند كه به دقت باید از هم تمیز داده شود.

- استفاده از ساختارهای كارستی در تعیین زمین لرزههای قدیمی

استالاگنیتها و استالاگمیتها كه از فراوانترین ساختارهای كارستی هستند میتوانند در شناسایی و تعیین سن لرزههای قدیمی منطقه كمك شایانی نمایند.

   یك ساختار استالاگتینی همواره دقیقاً در زیر یك ساختار استالاگمیتی قرار دارد و در صورت رسم محور فرضی رشد آنها مشاهده میكنیم كه محور رشد هر دو نسبت به لایههای آهكی و صورت قایم بوده و فاقد هر گونه ناپیوستگی است. در صورتی كه منطقه فعالیت تكنونیكی داشته باشد، به دلیل جابجایی ناشی از گسلها، محور رشد لایههای متوالی، دیگر در یك راستا نبوده و ناپیوستگیهایی در آن مشاهده میشود. همچنین در اثر شدید بودن لرزه، گاهی استالاكتیتها میشكنند و پس از آن به طریق دیگری رشد میكنند. بنابراین مشاهده جابجایی درمقطع این ساختارها بیانگر یك زمین لرزه بوده كه توسط روش كرین 14 میتوان زمان وقوع زلزله را تعیین كرد.

6- استفاده از خطوط ساحلی فرسایش یافته

بر اثر وقوع زلزله در مناطق حاشیه‌ای دریاها و اقیانوسها، تراسهای ساحلی ایجاد میگردد كه نسبت به ساحلی فعلی در ارتفاع بالاتری قرار دارند. تعداد این تراس‎‎ها میتواند نشانگر تعداد رخدادهای لرزهای باشد.

   از آنجا كه عامل تغییرات آب و هوایی نیز میتوانند در ایجاد تراسهای مرتفع دریایی مؤثر باشند در زمان بررسی این تراسها باید در شناسایی عامل ایجاد كننده دقت فراوان نمود.

7- گاز رادون

به نظر میرسد كه سنگها قبل از گسیختگی اصلی كمی منبسط میشوند. این تورم ناشی از ایجاد درزها و شكستگیهای بسیار ریز و فراوان در سنگ است. در نتیجه این عمل سرعت امواج در سنگ كم شده ولی قابلیت رسانای الكتریكی و قابلیت نفوذ آن بیشتر میشود. بر اثر انبساط سنگ، گاز رادون محبوس در كانیهای دارای اورانیوم آزاد میشود. و به این ترتیب مقدار آن در آب چشمهها افزایش مییابد.

8- مغناطیس زمین

برخی از مؤلفین گزارشهایی در مورد تغییرات قابل اندازهگیری در میدانهای مغناطیسی زمین انتشار دادهاند.

9- رسانایی الكتریكی

در موارد، تغییرات قابل اندازهگیری در رسانایی الكتریكی سنگها، قبل از وقوع زلزله اصلی تعداد آنها كم میشود.

10- تنجش

جابجاییهای اولیه در امتداد گسلها و تغییرات و بالا آمدن سطح زمین از نشانههای دیگری است كه در مورد وقوع زمین لرزه هشدار میدهد. دستگاههای انحراف سنج قادرند این گونه تغییر شكلها را به طور مداوم اندازهگیری كنند. با دانستن سرعت تنجش و مقاومت نهایی سنگ میتوان زمان گسیختگی را حدس زد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -