تبلیغات
صلح آوران - آشنایی با سازمان جوانان
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

سازمان جوانان

 

اولین اساسنامه سازمان جوانان جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در 14 آبان ماه سال 1326، به تصویب رسید. در این زمان وزارت فرهنگ و هنر با همكاری جمعیت شیر و خورشید سرخ تشكیلاتی را ایجاد نمود تا بر اساس آن فعالیت جوانان در جمعیت با توجه به اهداف خدمت به همنوع، بالا بردن سطح بهداشت فردی و اجتماعی، ایجاد و توسعه دوستی و تفاهم بینالمللی،‌سازماندهی یابد. محوریت فعالیتهای این تشكیلات را بخش دانشآموزی تشكیل میداد. اعضاء سازمان در این زمان در بدو ورود با كمكهایاولیه آشنایی پیدا گرده و اصول امدادگری را فرا میگرفتند. اساسنامه اولیه سازمان جوانان در سالهای 45، 46 و 47 مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت. یك سال بعد (1348)، خانههای جوانان شیر و خورشید سرخ، با تصویب آئیننامهای تشكیل شد. هدف از تشكیل این خانهها، گسترش فعالیتهای جوانان و شكوفایی استعدادهای آنها در زمینههای فرهنگی و هنری بود. كاخ جوانان نیز با هدف توجه به فعالیتهای دانشجویی در سال 1353 راهاندازی شد. فعالیتهای اعضای سازمان جوانان در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شامل موارد متعددی بود. تشكیل گردهماییهای مختلف بهداشتی و آموزشی و برگزاری مسابقات هنری-ورزشی، بخشی از این برنامهها بود. هدف اصلی از این برنامهها بهینهسازی اوقات فراغت جوانان و افزایش ارتباطات بینالمللی جوانان ایران و سایر كشورها بود. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نام جمعیت شیر و خورشید سرخ به جمعیت هلالاحمر، فعالیتهای سازمان جوانان هلالاحمر در ایران با رویكرد جدیدی، آغاز گردید. در سال 1360، اصلاحاتی در اساسنامه به عمل آمد و فعالیتهای سازمان در قالب فعالیتهای دانشآموزی، ادامه یافت. در سال 1361، جمعیت هلالاحمر، مراكزی را تحت عنوان مراكز پرورش اسلامی، ایجاد كرد. این مراكز همراه با آموزشهای امدادی، بیشتر فعالیتهای مربوط به حرفهآموزی و فعالیتهای هنری-ورزشی با توجه به مسائل اعتقادی را در دستور كار خود قرار داده بود. این رویكرد تا اوایل دهه 70، ادامه داشت، در اوایل دهه 70، مراكز پرورش اسلامی به معاونت فرهنگی جمعیت هلالاحمر، ارتقاء پیدا كردند. از این زمان،‌ فعالیتها، رونق بیشتری پیدا كرد و شاهد فعالیتهای گستردهتر جوانان در زمینه آموزشهای حرفهآموزی و تربیتی بودیم. در همین سالها یك اردوی بینالمللی با حضور اعضای 10 كشور منطقه نیز برگزار شد. در اواخر سال 1378، با ادغام دو حوزه فعالیت یعنی مراكز پرورش اسلامی و فعالیتهای دانشآموزی، سازمان مستقلی با عنوان سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر، تشكیل شد. از این زمان اعضاء سازمان جوانان در سه شاخه مراكز امور جوانان (جامعه بشردوستان جوان)، كانونهای دانشجویی و بخش دانشآموزی به فعالیت پرداختند.
فعالیتهای سازمان جوانان بر اساس ساختار تشكیلاتی مصوبه هیئت اجرایی در سه حوزه (معاونت) جذب و سازماندهی، آموزشی-پژوهشی و فرهنگی و امور اجتماعی متمركز شده است. علاوه بر این سازمان جوانان از یك اداره كل امور عمومی و خزانهدار (عامل ذیحساب) تشكیل شده است.

الف: معاونت جذب و سازماندهی:
معاونت جذب و سازماندهی بر اساس ماده 6 اساسنامه جمعیت هلالاحمر، موظف است زمینه جذب و سازماندهی و بكارگیری اعضاء جوان در امور امدادی، عامالمنفعه و بشردوستانه را فراهم نماید. این معاونت از سه ادارة عضویت و جذب نیروی انسانی با هدف محوری جذب و سازماندهی جوانان داوطلب عضویت در جمعیت هلالاحمر، اداره برنامهریزی و سازماندهی با هدف محوری برنامهریزی و سازماندهی فعالیتهای اعضاء در امور امدادی و عامالمنفعه، اداره خدمات رفاهی اعضاء با هدف محوری تقویت و استمرار ارتباط اعضاء با سازمان و تشویق آنان به انجام خدمات امدادی و بشردوستانه تشكیل شده است.

ب: معاونت آموزشی-پژوهشی:
آموزش در سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر بر اساس اهداف سازمانی بر دو محور خدمات امدادی و عامالمنفعه استوار است. بنابراین آموزش در این سازمان، مجموعه فعالیتهایی است كه به منظور آمادهسازی جوانان داوطلب عضو برای انجام خدمات مذكور، صورت میگیرد. انجام فعالیتهای پژوهشی در سازمان توسط كارشناسان مربوطه و نیز بررسی پژوهشهای انجام گرفته توسط اعضا، بخش دیگری از فعالیتهای این معاونت را تشكیل میدهد. این معاونت از 3 ادارة آموزش با هدف محوری ارتقای دانش و تقویت مهارتهای فردی، امدادی و بشردوستانه، اداره پژوهش با هدف محوری ایجاد و تقویت بنیانهای پژوهشی در ارتباط با طرحها و برنامههای سازمان جوانان، اداره ارزشیابی با هدف محوری ارزشیابی طرحها، روشها و برنامههای سازمان تشكیل یافته است.

ج: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی:
معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر دارای وظایف اجتماعی-فرهنگی در جهت تحقق خواستهها و نیاز مخاطبین و تحقق خواستهها و اهداف جمعیت هلالاحمر است. بنابراین تلاش میكند تا با برگزاری اردوها و مسابقات، جشنوارههای فرهنگی-هنری، تشكیل انجمنهای فرهنگی-هنـری و برگزاری مسابقات ورزشی و مدیریت مجتمعهای دانشآموزی در جهت شكوفایی استعدادهای خلاق اعضاء و ارتقاء حس مسئولیتپذیری آنان، اقدام نماید. این معاونت از 3 ادارة اردوها و مسابقات با هدف محوری تقویت حس نوعدوستی، مسئولیتپذیری و ایجاد روحیه تعاون و تفاهم در بین اعضا، اداره فرهنگی-تربیتی با هدف محوری شكوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی-هنری اعضا، اداره تربیت بدنی با هدف محوری ارتقاء توان جسمی و روحی اعضاء در ارایه خدمات امدادی و عامالمنفعه و اداره مجتمعهای دانشآموزی با هدف محوری تربیت دانشآموزان مستعد به عنوان مروجین جوان روستایی در راستای اهداف جمعیت تشكیل یافته است