تبلیغات
صلح آوران - شعب جمعیت هلال احمر کرمان
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

شهرستان کرمان :

نام رئیس شعبه :  آقای منصور ایرانمنش – شماره تلفن مستقیم 03413335560- تلفن همراه 09131401457 – شماره فاکس 03413335561

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : کرمان بلوار 22 بهمن جنب اداره کل ثبت احوال استان کرمان  تلفن  7-03413314266

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : کرمان بلوار 22 بهمن جنب اداره کل ثبت احوال استان کرمان مرکز آموزش و پژوهش هلال احمر کرمان تلفن 03413328010

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : کرمان بلوار 22 بهمن جنب اداره کل ثبت احوال استان کرمان  تلفن  7-03413314266 داخلی 114 .

آدرس و شماره تلفن داروخانه : کرمان میدان علی ابن ابیطالب (فابریک) مرکز فوریتهای پزشکی و داروخانه هلال احمر کرمان تلفن 03412223755

 


 

شهرستان بم  :

نام رئیس شعبه :  آقای محمد حیدری پور – شماره تلفن مستقیم 03442211702- تلفن همراه 09131442312 – شماره فاکس 03442212996

آدرس و شماره تلفن های جمعیت :  بم میدان 17 شهریور خیابان فردوسی مجتمع فرهنگی ورزشی هلال احمر   تلفن  2-03442111701 و 03442213555

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : بم میدان 17 شهریور خیابان فردوسی مجتمع فرهنگی ورزشی هلال احمر   تلفن  2-03442111701 و 03442213555

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : بم خیابان شهید صدوقی – دی کلینیک هلال احمر شهرستان بم

 


 

شهرستان رفسنجان :

نام رئیس شعبه :  آقای عطاءا… فتحی نژاد  – شماره تلفن مستقیم 03915224366- تلفن همراه 09133452546 – شماره فاکس 03915228301

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : رفسنجان خیابان شهداء روبروی زایشگاه نیک نفس بیمارستان مرادی هلال احمر شهرستان رفسنجان   تلفن  03915237131 و5233334 و5233330

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد :  رفسنجان خیابان شهداء روبروی زایشگاه نیک نفس بیمارستان مرادی هلال احمر شهرستان رفسنجان   تلفن  03915237131 و5233334 و5233330

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : رفسنجان خیابان شهداء روبروی زایشگاه نیک نفس بیمارستان مرادی هلال احمر شهرستان رفسنجان   تلفن  03915237131 و5233334 و5233330

آدرس و شماره تلفن داروخانه : رفسنجان خیابان شهداء روبروی زایشگاه نیک نفس بیمارستان مرادی داروخانه هلال احمر شهرستان رفسنجان   تلفن  03915236177

 


 

شهرستان انار :

نام رئیس شعبه :  آقای محمود بهشتی نیا   – شماره تلفن مستقیم 03923222545- تلفن همراه 09133935116 – شماره فاکس 03923223570 آدرس پست الکترونیک mahmoodbeheshtinia@gmail.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید سامانه پیام کوتاه جمعیت هلال احمر انار 30007650002545

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : اناربلوار جمهوری اسلامی خیابان هلال احمر   تلفن  03923222545

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد :  انار بلوار جمهوری اسلامی خیابان هلال احمر جمعیت هلال احمر تلفن 03923222545- انار – گلشن خیابان شهید باهنر جنب مسجد حضرت فاطمه الزهرا پایگاه بسیج خواهران تلفن 03923321275 – خیابان امام حوزه مقاومت قدس ، پایگاه بسیج تلفن 03923222867 – بلوار هشتم محرم کانون فرهنگی یادگار امام تلفن 03923222306 – خیابان شریعتی دبیرستان دخترانه معراج تلفن 03923222377خیابان طالقانی مدرسه راهنمایی دخترانه قمر بنی هاشم تلفن 03923224690 -آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : اناربلوار جمهوری اسلامی خیابان هلال احمر   تلفن  03923222545

 


 

شهرستان راور :

نام رئیس شعبه :  آقای یدا... رستمی – شماره تلفن مستقیم 03423722278- تلفن همراه 09133402029 – شماره فاکس 03423724277

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : راور خیابان امام (ره) جنب بیمارستان   تلفن  03423722277 و03423723080

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : راور دبیرستان فاطمه الزهرا ابتدای روستای علی آباد تلفن 03423722431 – راور مجتمع رضویه خیابان شرکت فرش تلفن 03423728256

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : راور خیابان امام (ره) جنب بیمارستان   تلفن  03423722277 و03423723080

 


 

شهرستان جیرفت:

نام رئیس شعبه :  آقای وجیح ا...  بهادر – شماره تلفن مستقیم 03482377762- تلفن همراه 09131981255 – شماره فاکس 03482317762

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : جیرفت بلوار امام خمینی نرسیده به میدان شاهد  تلفن  3-034823177610

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : جیرفت بلوار امام خمینی نرسیده به میدان شاهد  تلفن  3-034823177610  تلفن 03413328010

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : جیرفت خیابان مصطفی خمینی میدان معلم   تلفن  03482415888.

 


 

شهرستان کهنوج :

نام رئیس شعبه :  آقای حسن خانه زر – شماره تلفن مستقیم 03495222080- تلفن همراه 09132486967 – شماره فاکس 03495223500آدرس پست الکترونیک : hasan.khanezar@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : کهنوج خیابان عدالت جنب فرمانداری هلال احمر شهرستان کهنوج  تلفن  03495222080

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : کهنوج خیابان عدالت جنب فرمانداری هلال احمر شهرستان کهنوج  تلفن  03495222080

 


 

شهرستان سیرجان :

نام رئیس شعبه :  آقای یدا... قربانی  – شماره تلفن مستقیم 03453222067- تلفن همراه1451005 0913 – شماره فاکس 03453222131

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : سیرجان خیابان تختی جمعیت هلال احمر سیرجان   تلفن  03453225232

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : سیرجان خیابان کارگر مرکز پرورش اسلامی هلال احمر سیرجان  تلفن 8-03455220005

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : سیرجان خیابان وحید (توحید) درمانگاه حضرت زینب (س)  تلفن  03455226396.

آدرس و شماره تلفن داروخانه : سیرجان خیابان تختی جنب هلال احمر شهرستان سیرجان  تلفن 03453224021

 


 

شهرستان بافت:

نام رئیس شعبه :  آقای محمودی– شماره تلفن مستقیم 03474223238- تلفن همراه 09133791294 – شماره فاکس 03474223239

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : بافت خیابان آیت ا... قدوسی روبروی بیمارستان حکمت هلال احمر بافت   تلفن  03474223236

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : بافت خیابان آیت ا... قدوسی روبروی بیمارستان حکمت هلال احمر بافت   تلفن  03474223236

 


 

شهرستان بردسیر  :

نام رئیس شعبه :  آقای حسن معصومی  – شماره تلفن مستقیم 03425221404- تلفن همراه 09131426117 – شماره فاکس 03425221404 آدرس پست الكترونیك masoumibardsir@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : بردسیر میدان 17 شهریور خیابان طالقانی جنب قرارگاه نیروی انتظامی

تلفن  8-03425220777

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : بردسیر میدان 17 شهریور خیابان طالقانی جنب نیروی انتظامی جمعیت هلال احمر شهرستان بردسیر  تلفن 8-03425220777

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : بردسیر میدان 17 شهریور خیابان طالقانی جنب نیروی انتظامی جمعیت هلال احمر شهرستان بردسیر  تلفن 8-03425220777


شهرستان زرند:

نام رئیس شعبه :  آقای موسی محمدی  – شماره تلفن مستقیم 03424228602- تلفن همراه 09131979692 – شماره فاکس 03424225032

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : زرند بلوار آزادی جنب راهنمایی و رانندگی   تلفن 03424228602

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : زرند بلوار آزادی جنب راهنمایی و رانندگی   تلفن 03424228602

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون : زرند بلوار آزادی جنب راهنمایی و رانندگی   تلفن 03424228602


شهرستان  شهربابك:

نام رئیس شعبه :  آقای دكتر منصور مرتضی زاده – شماره تلفن مستقیم 03924222113- تلفن همراه 09131931531 – شماره فاکس 03924222084 آدرس پست الكترونیك Dr.mortezazadeh@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

آدرس و شماره تلفن های جمعیت : شهربابك خیابان آیت ا... خامنه ای جمعیت هلال احمر شهرستان شهربابك  تلفن  03924222083

آدرس و شماره تلفن مراکز اموزش امداد : شهربابك خیابان آیت ا... خامنه ای جمعیت هلال احمر شهرستان شهربابك  تلفن  03924222083

آدرس و شماره تلفن مرکز واکسیناسیون :  شهربابك خیابان آیت ا... خامنه ای جمعیت هلال احمر شهرستان شهربابك  تلفن  03924222083